Отпушване на канали – СКО

Сградното канализационно отклонение най-често се насочва към центъра на сградата. По такъв начин дълбочината на изкопите и ревизионните шахти за продухване и отпушване на канали в сградата са по-малки и почистването става по-лесно. Независимо от това общото спадане на канала от най-отдалечената му точка до заустването в уличната канализация е по-малко. Ако например разстоянието АВС=50 м, при 2% наклон общото спадане ще бъде 50.2:100 = 1 м, но ако за същата сграда сградното отклонение се проектира по друг начин при дължина ACD=80 м, общото спадане на канала ще бъде 80.2:100= 1,6 м. В този случай и изкопите ще бъдат по-дълбоки, а може и уличната канализация да няма достатъчна дълбочина за заустване на сградното канализационно отклонение при общо спадане 1,6 м. За да се избегне това, или се намалява наклонът (ако видът на каналните води позволява), или се иска от службата по водоснабдяване и канализация да се предвиди второ сградно канализационно отклонение.

Дълбочината на сградното канализационно отклонение трябва да бъде не по-малко от 1 м, за да се избегне замръзване (от там запушване, отпушване на канали). В противен случай се предвижда изолация.
За да не се получи подприщване с утаяване и запушване, заустването на сградното отклонение не трябва да бъде по-ниско от най-високото водно ниво на уличната канализация.
При силни дъждове уличната мрежа се препълва и има опасност от наводнение на помещения, ниско разположени по отношение на уличната мрежа. Предпазване на помещението от наводняване. За да се предотврати наводнението на такива помещения, предвижда се обратна клапа или спирателен кран или едновременно и двете) на съответните хоризонтални клонове. При поставяне на обратна клапа трябва много добре да се предвидят ползите от нея, както и недостатъците. Почистването на клапата е наложително периодически, както и отпушване на канали.

Наклоните на хоризонталните клонове, включително сградното канализационно отклонение, често сеприемат около 2% или повече, но това е ориентировъчно, тъй като те зависят от диаметъра на тръбите, от степента на запълването им и замърсеността на каналните води.
По-точно тези наклони са определени в таблица. При по-големи водни количества, когато трябва дасе приеме диаметър, по-голям от 150 мм, е необходимо хидравлическо оразмеряване.