Канализационни системи и отпушване на канали

Смесена канализацияВ зависимост от това, какви канални води приема и отвежда канализационната мрежа, има три основни вида канализационни системи: смесена, разделна и полу-разделна, като и трите вида са обект на отпушване на канали по ред причини.

Смесената канализационна система се състои от една канализационна мрежа от начални канали и събиратели, по които се отвеждат заедно всички битови, производствени и атмосферни канални води, като се изграждат и ревизионни шахти, които служат за отпушване на канали, както и за почистване на попадналите в каналите отпадъци.

Разделната канлизационна система се състои от две или няколко самостоятелни канализационни мрежи, по една от които се отвеждат атмосферните канални води /често пъти и условно чистите производствени води/, а по останалите /една или няколко/ – битовите и замърсените производствени канални води /последните напълно или частично в зависимост от възможностите за съвместното им пречистване с битови води/. Периодически тази система се почиства а при нужда се извършва отпушване на канали, като се систематизират причините. Разделната канализационна система може да бъде пълна, когато са построени всички гореспоменати канализационни мрежи, и непълна /или частична/, когато е построена само една канализационна мрежа или за битови /и замърсени производствени води, ако могат съвместно да бъдат пречистени/, или за атмосферни води и условно чистите производствени води. По-често се случва най-напред да се построи канализационна мрежа за битови води, като атмосферните води се оставят да оттичат повърхностно. По късно с благоустрояването на населеното място се изгражда и канализацията за атмосферните води, които също се чистят /отточните решетки/, и се извършва отпушване на канали от пръст и кал.

Полуразделна канализационна система се състои от същите канализационни мрежи, както разделната. Те имат съединителни точки помежду си в специални съединителни шахти, които позволяват вливането на първите замърсени дъждовни води от покривите, дворовете и улиците, както и водите от промиването на улиците в канализационната мрежа за битови води, която ги отвежда до пречиствателната станция, а по късно придошлите в по-голямо количество вече по-чисти дъждовни води да се влеят направо в мрежата за атмосферните води и чрез нея в приемателя. Отпушване на канали и почистване на ревизионни шахти се прави периодически.

Като производни на гореописаните три канализационни системи се получават още следните две: – Канализация при оборотно водоснабдяване. Тази система позволява многократно използване на производствената вода в едно промишлено предприятие направо или след някакво незначително подобрение /утаяване, изстудяване и др./ и добавянето на известен малък процент прясна вода за допълване на употребената в производството или отпадналата при пречистването производсвена вода. – Комбинирана канализационна система. Такава система има, когато за известен район от населеното място или предприятие се приема смесената, а в други – разделната или полуразделната, и тук отпушване на канали и почистване се извършва през определен период в зависимост от замърсяването на каналите.