Строителство на помпени съоръжения и отпушване на канали

При по-дълбоко заложените помпени станции се предвижда стоманобетонна стълба, която на всеки 3 м има площадка. В машинната зала се поставят прибори за измерване нивото на водата в черпателния резервоар. Входът в помпената станция се поставя 0,50 м над нивото на най-високите води. Необходимо е да се предвиждат мивка, малък склад за запасни части и при по-големите и отдалечени от населеното място помпени станции — работилница за ремонт и място за техниката за отпушване на канали. При много големи станции в административната или санитарната постройка се предвижда помещение, в което да се храни персоналът. Необходимо е да се построи и вентилационна система. Въздухът се обменя 4—5 пъти в час.

При експлоатацията.
Помпите за канална вода се износват по-бързо от тези за чиста вода. Затова и прегледите, особено на работните колела, трябва да стават щателно и често. Практиката е показала, че помпа с износени колела работи много не икономично с голям преразход на електроенергия.
Помпата трябва да се почиства през специалния отвор след всяко спиране на работата.
Всеки три дена е необходимо да се измиват както стените и подът, така и самият черпателен резервоар, като се изпомпват и всички утайки, за да се избегне втвърдяването им, с помощта на силни струи вода от водопроводната мрежа или от автомобилите за отпушване на канали.
Внимава се решетката да не подприщва водата повече от 5 до 10 см, защото в противен случай през отворите й ще премине част от плаващите отпадъци. Всички механизми, като гребла, дробилки, транспортни ленти, съоръженията за отпадъците и вентилаторите, е необходимо да се преглеждат ежедневно. Съставя се и план за текущ ремонт на всички машини.
Въобще канализационната помпена станция за канални води без ежедневно поддържане, грижи и ремонт, отпушване на канали много бързо ще откаже да работи.

Помпи за повдигане на каналните води.
За изпомпване на каналните води в канализационната система се употребяват главно няколко вида  помпи. Използват се за повдигане на каналната вода и утайките от резервоарите.
Каналите на работните колела на едните помпи са по-широки от тези на другите, за да могат да минат между тях по-големи парчета от механичните примеси. За да не се запушват помпите с твърди примеси, в тях не се допускат остри ъгли и силно извити места. Обикновено те са с едно работно колело. На помните се оставят специални отвори за почистване и отпушване на канали. Срещат се еднакво помпи с хоризонтална и вертикална ос. Изборът им зависи от строителни съображения и от технико-икономическото проучване.