Въображаема хидравлична линия и места за отпушване на канали

В началото на проекта, проектантът трябва предварително да си определи въображаемата хидравлична линия, около която той ще трябва приблизително да се придържа при определяне на размерите на отделните канални участъци и местата за отпушване на канали. Тази въображаема хидравлична линия ще трябва да започва в горния си край на около 1,80—2,00 м под теренa и да свършва в темето на колектора, който ще приеме фекалната вода. От надлъжния профил на терена може да се заключи, че нейната горна точка ще трябва да лежи около кота 99,22, а долната – около кота 92,012, т. е. котата на темето на канала на колектора.
От конфигурацията на терена в началото на колектора се установи, че наклонът на въображаемата хидравлична линия в участъка от, до, ще трябва дa бъде към 15%. Опитва се с този надлъжен наклон и се получава, че за отвеждането на приблизителното водно количество от около 27 л/сек за първия канален участък ще бъде необходим един канален профил от Ф 20 см на тръбата. Набързо се извършва необходимата проверка за дълбочината на водния проток и скорост на протичане при зададения хидравличен наклон и зададеното водно количество и се установява, че то ще може да бъде проведено през избрания канален профил при една дълбочина от 12 см и една скорост на протичането от 1,37 м/сек, като се премине през местата за отпушване на канали. Ако приемем тази скорост константна за целия канален участък, ще получим едно време за протичане през него от 40 секунди, т. е. от 0,67 минути. На тези 0,67 минути отговаря едно действително време протичане от 5 + 1,3.0,67 = 5,87 минути, на които отговаря един поправъчен коефициент от 0,963. Ако умножим общото нередуцирано дъждовно водно количество с този поправъчен коефициент, ще получим, редуцираното дъждовно водно количество за определения участък.
След като се извърши проверката на изчислените по-горе данни за дълбочината на протока, за скоростта на протичането и за времето на протичане, се установи, че те си остават почти същите, както и при първоначалното изчисление, и следователно размерването на първия канален участък би могло да се сметне за привършено. Тук би било добре да дадем подробно разяснение как става определянето на тези три данни за последното водно количество от 25,9 л/сек. След това се съставя отношението между зададеното водно количество и пропуснато такова, като първото се изразява в проценти от второто. Правилния наклон с подобаващата скорост на водата ще намали работата на екипа по отпушване на канали на запушени участъци.
За намирането на скоростта на протичането се отива във друг раздел, който представлява сам по себе си разделът за скоростите, изразени също така в проценти от скоростта при пълен профил на канализационната тръба. Където не е никак трудно да се установи, че процентното отношение между скоростите за частичен и цял пълнеж ще бъде контролирано.