Отпушване на канали – как?

Както знаете, ефикасно и ефективно функционираща канализационна система ще има само, ако профилактиката се провежда своевременно с всички нейни елементи. Навременната и квалифицирана помощ за отпушване на канали и тяхната профилактика ще облекчи всички възможни извънредни ситуации в които бихте попаднали. Както показва практиката, системно почистване и измиване на канализацията, значително ще намали общите разходи за експлоатация на цялата система от канали, и така наречената превантивна помощ ще бъде в полза при определяне на степента на функциониране на канализационната система.

В действителност, технологиите или техниките, като например за отпушване на канали, изборът им зависи от степента на замърсяване, диаметъра на тръбата, условията на труд и т.н. В днешно време, можете да използвате хидродинамичните, термични, механични и химични методи за почистване и отпушване на канализационната система. Така например, хидродинамичната технология се практикува, като към мястото на запушването и замърсяването се подава вода под много високо налягане. Хидродинамичния подход е за почистване на канализационни тръби с диаметър не по-малко от 25 мм. Този метод има автоматично ръководство, тъй като захранването му е от чиста вода впръскваща се от специални машини, които се състоят от следните елементи: бензинови или електрически двигатели, помпа, клапани, филтър за пречистване на водата, както и един барабан с маркуч издържащ високо налягане на края на който се поставя специална дюза. Изборът на дюза се извършва в зависимост от диаметъра на тръбата и на нивото на замърсяване. Тези машини за почистване и отпушване на канали могат страхотно да се справят с измет, тиня, корени и други вещества предизвикали запушването.

За битови запушвания на каналите има и други варианти които маже да използвате като например електрически или ръчни инструменти за отпушване. Оборудването е подходящо за работа с тръби, чийто диаметър не надвишава 150 mm. То може да бъде с ръчни машини, като почистването се практикува за леки замърсявания, както се използват специални ленти, изработени от стомана за отпушване на всякакви запушвания. Електрическите машини могат да бъдат от по-голяма полза при такива ситуации. Има и още един метод за почистване на канали, това е чрез химическа обработка на отпадъчни води чрез химикали, но не става въпрос за сода каустик. Тези химикали са доста скъпи и за това не са въведени масово в практиката.

Отпушване на канали и септични ями

В много градове и по селата няма улична канализация и за тази цел са изградени септични ями,  има и такива които имат канализация и септичната яма е свързана с преливник към уличните  канали. При последния случай когато канала се запуши е добре първо да се провери дали  септичната яма не е за изпомпване и тогава да ме потърсите, аз съм водопроводчик и извършвам отпушване на  канали (защото може да се окаже, че канала не е запушен, а се налага само изпомпване на ямата).

Каналните води на отдалечени от улична канализация сгради се отвеждат в септични ями, където се  утаяват. След това съобразно с местните условия и изискванията на санитарните власти те се  отвеждат в близката река или във филтърен кладенец или се използуват за подпочвено напояване.
Септичните ями биват еднокамерни, двукамерни и три камерни. Обемът на първата камера на  двукамерните септични ями е 2/3 от целия обем на ямата. Обемът на първата камера на три  камерната септична яма се приема 1/2, а на останалите две камери — по 1/4 от целия обем на  ямата. Септичните ями за 15 до 20 души се приемат еднокамерни.
Септичните ями по форма биват кръгли или правоъгълни. Кръглите септични ями с диаметър до 1,2 м  се правят от готови бетонни или каменинови елементи с ревизионен отвор за вкарване на пружината  или маркуча за отпушване на канали. Камерите на двукамерните или три камерните септични ями в  подобен случай се приемат с равни обеми (с еднакви диаметри).
Според чуждата литература обемът на септичната яма при денонощен разход на вода до 10 м3 се  приема равен на 4 пъти денонощния разход на вода, а при по-голям денонощен разход равен на 3  пъти денонощния разход на вода в сградата. С нарастване на денонощния разход на вода обемът на  септичната яма може да бъде намален и повече — до 1 път денонощния разход на вода и в редки
случаи до 12-часовия или даже до 6-часовия разход на вода. Към получения по този начин обем се  прибавя и обемът, необходим за утайките за 1/2 година или 1 година в зависимост от това, дали  ямата ще се чисти годишно два пъти или един път. За една година на един човек се предвиждат 50  до 80 л утайки.

Предвижда се също така обем за кората, която се образува на водната повърхност. Дебелината й се  приема 0,6—1 м. Над тази кора до покривната плоча на септичната яма се оставя височина 0,50 м.
Каналната вода се влива в септичната яма под кората с помощта на двоен тръбен разклонител,  който служи за почистване на входния отвор при запушване (сл. отпушване на канали). Каналната  вода преминава в съседните камери също така под кората (на около 0,4 пъти от дълбочината на  водния пласт).
Септичните ями се покриват със земен насип с дебелина 0,30— 0,50 м. По такъв начин водата зимно  време е запазена от изстиване, което спомага за по-бързо гниене на органичните материи в ямата.
Кората в ямата също запазва водата от изстиване.
Септичните ями се правят от бетон със стоманобетонна плоча или от тухли.